Varsling ang. datavern.

Varsling ang. datavern.

Varsling ang. datavern.

 

Varsling ang. datavern

 

I henhold til direktivet ang. datavern, har registeradministratoren plikt til å informere de registrerte på en tydelig måte. Denne brosjyren oppfyller informasjonsplikten.

 

1. Registeradministrator:

Pellon Betoni Oy

Kontaktinformasjon:
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND

Kontaktinformasjon for anliggender som har med registret å gjøre:

Lahja Harju
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND
+358 (0) 50 576 4641
lahja.harju@pellonbetoni.fi

Avhengig av anliggende er informasjonen for kontakt med datavernansvarlig følgende:

Lasse Sunila
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND

lasse.sunila@pellonbetoni.fi

2. Registrerte personer

Kunder som ber om tilbud

3. Formål med bruk av personlig informasjon

Forutsetninger for å opprettholde registeret:

 • Personlig informasjon behandles på grunnlag av registrering av kunde eller forespørsel om tilbud.

Formålet med behandlingen av personopplysninger og bruk av registret

Personlige opplysninger vil bare bli behandlet for forhåndsdefinerte formål, slik som for eksempel:

 • Administrering av kundeforhold og gjennomføring av tilbud

4. Personlig informasjon som lagres i registret

Kunderegisteret inneholder følgende informasjon:

Kontaktinformasjon

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer

Kundeopplysninger

 • Informasjon om kjøpte produkter/tjenester
 • Informasjon om tilbudte produkter/tjenester

5. Den registrertes rettigheter

Den registrerte har følgende rettigheter, og forespørsler om tilgang må gjøres ved å sende en henvendelse via e-post til aira.saukkoriipi@pellonbetoni.fi

Rett til innsyn

Den registrerte kan sjekke den personlige informasjonen vi har lagret.

Rett til å få informasjon korrigert

Den registrerte kan be om korrigering av gale eller ufullstendige opplysninger om ham/henne.

Rett til innsigelser

Den registrerte kan motsette seg behandling av personopplysninger dersom han/hun føler at opplysningene har blitt behandlet i strid med lov.

Forbud mot direkte markedsføring

Den registrerte har rett til å forby bruk av informasjon for direkte markedsføring.

Rett til sletting

Den registrerte har rett til å be om at opplysninger slettes dersom behandling av disse ikke er nødvendig. Vi vil behandle forespørselen om sletting og deretter vil vi slette opplysningene eller oppgi en rimelig grunn til hvorfor opplysningene ikke kan slettes.

Vær klar over at registeradministratoren kan ha en lovfestet eller annen rettighet til ikke å slette den forespurte informasjonen. Registeradministratoren er forpliktet til å opprettholde nedtegnelser ang. regnskap i samsvar med tidsperioden (10 år) fastsatt i regnskapsloven (kapittel 2, del 10). På grunn av dette kan ikke nedtegnelser ang. regnskap slettes før fristen utløper.

Tilbaketrekking av samtykke

Dersom behandling av personopplysninger knyttet til den registrerte er basert utelukkende på samtykke og ikke på kunde eller medlemskap, kan han/hun trekke tilbake samtykket.

Den registrerte kan klage til datavernansvarlig

Den registrerte har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av kontroversielle data fram til saken er løst.

Klagerett

Den registrerte har rett til å legge inn klage hos datavernansvarlig dersom han/hun føler at vi gjennom behandling av personopplysninger bryter gjeldende lover knyttet til datavern.

Informasjon for å kontakte ombudet for personvern:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Vanlige kilder til informasjon

Informasjon om kunde hentes regelmessig inn:

 • Fra kunde eller den som legger ut anbud
 • Fra kunde eller kontaktperson via elektronisk skjema

7. Vanlig utlevering av informasjon

Informasjonen vil ikke bli gitt videre for markedsføringsformål eller til tredjeparter utenfor Pellon Betoni Oy.

8. Behandlingens varighet

 • Som regel behandles personopplysninger så lenge det foreligger et kundeforhold. Ellers arkiverer foretaket i to år informasjon om produkter/tjenester som tilbys og som regelmessig hentes inn fra den som ønsker anbud.

9. Hvem som håndterer personlige opplysninger

Medarbeidere hos Pellon Betoni Oy håndterer kunderegistret.

Registeradministrasjonen og dens medarbeidere behandler personlige opplysninger. Vi kan også delvis sette bort behandling av personopplysninger til andre, hvorpå vi garanterer for det partene har blitt enige om i kontrakten, slik at personopplysningene behandles i henhold til gjeldende datavernlovgivning og ellers på en hensiktsmessig måte.

10. Overføring av data utenfor EU

Data overføres ikke utenfor EU.

11. Automatisk beslutningstaking og profilering

Vi bruker ikke opplysninger til automatisk beslutningstaking og profilering.

Läs vår nya
broschyr: