Sekretesspolicy.

Sekretesspolicy.

Sekretesspolicy.

 

Sekretesspolicy

 

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna beskrivning uppfyller informationsskyldigheten.

 

1. Registeransvarig

Pellon Betoni Oy

Kontaktuppgifter:
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND

Kontaktuppgifter för ärenden rörande registret:

Lahja Harju
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND
+358 (0) 50 576 4641
lahja.harju@pellonbetoni.fi

Beroende på fallet, kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig:

Lasse Sunila
Orankitie 105
95750 ORAJÄRVI, FINLAND
lasse.sunila@pellonbetoni.fi

2. Registrerade

Kunder, personer som begär offert

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Kriterier för registret:

 • Personuppgifter behandlas på basen av kundrelation eller offertbegäran

Syftet med behandlingen av personuppgifter och användningen av registret

Personuppgifterna behandlas endast för fördefinierade ändamål, till exempel:

 • Hantering av kundrelationer och verksamhet i samband med offerthantering

4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter
 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • Kunduppgifter
 • uppgifter om köpta produkter/tjänster
 • uppgifter om erbjudna produkter/tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, för vars utövande begäran bör adresseras till aira.saukkoriipi@pellonbetoni.fi

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera sparade personuppgifter.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att få felaktiga eller bristfälliga uppgifter relaterade till denne korrigerade.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter, om hen upplever att de har behandlats olagligt.

Direktmarknadsföringsförbud

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av personuppgifterna i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om borttagning, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att registratorn kan ha en lagstadgad eller annan rättighet att inte radera den begärda informationen. Registratorn är skyldig att bevara bokföringsmaterial i enlighet med den tidsperiod (10 år) som anges i Bokföringslagen (kapitel 2, 10 §). Därför kan bokföringsrelaterat material inte raderas innan tidsfristen löper ut.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast baseras på samtycke, och inte till exempel på kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataombudsman

Den registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen av de kontroversiella uppgifterna tills ärendet är löst.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till dataombudsman om hen anser att vi bryter mot gällande lagstiftning om dataskydd i samband med behandlingen av personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässiga informationskällor

Kundinformation tillhandahålls regelmässigt:

 • av kund eller vid offerbegäran
 • av kund eller kontaktpersonen själv via webbformulär

7. Regelmässig överlåtelse av information

Informationen överlåtes inte för marknadsföringssyfte eller till tredje part utanför Pellon Betoni Oy.

8. Behandlingstid

 • Personuppgifter behandlas i regel så länge kundrelationen är i kraft. I övriga fall behålls informationen om erbjudna produkter/tjänster, som regelmässigt tillhandahålls vid offertbegäran, i organisationen i 2 års tid.

9. Behandlare av personuppgifter

Kundregistret behandlas av Pellon Betoni Oy:s personal

Registeransvarig och dess personal behandlar personuppgifterna. Vi kan också lägga ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtal garanterar att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och i övrigt korrekt.

10. Överlåtelse av information utanför EU

Information överlåtes inte utanför EU.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatiskt beslutsfattande eller profilering.